IC / RFID / MAGNETIC CARD READER برای ماشین بازی CRT-288-K

کارت خوان IC / RFID / مغناطیسی برای دستگاه های بازی. شما باید انجام دهید این کارت را از طریق کارت خوان در هر بازی کشید.

قیمت بازی سپس به طور خودکار از حساب شما کسر می شود و بازی شروع می شود.

IC/RFID/magnetic card reader