افتتاحیه مرکز R&D جدید

ممکن است در 18/2013 با تحقیق و توسعه مرکز به محل جدید حرکت، خالق جدید تحقیق و توسعه مرکز به طور رسمی تاسیس شد. این است یکی دیگر از سیستم های جدا شده از خالق پس از بسته بندی تولی...