کارت خوان هوشمند برای دستگاه های خودپرداز بانک

اگر شما به دنبال کارت خوان هوشمند برای دستگاه های خودپرداز بانک، ماشین های بازی، ماشین های فروش، سیستم پارکینگ و ... هستید، کارت خوان CREATOR به نیازهای شما پاسخ می دهد. خوانندگان کارت ما شامل خوانندگان کارت دستی و خوانندگان کارت های موراد شده و کارت تلگراف با سه یا دو جعبه ماشین کارت و غیره، برای پاسخگویی به نیازهای مختلف خود است.

smart card reader