پارکینگ مدیریت سیستم کارت دوا CRT-591-n

خالقکارت دواCRT-591-N برای پارکینگ سیستم مدیریت پشتیبانی کارت آیسی/RFID & سلام-شرکت/لو-شرکت مغناطیسی کارت خواندن & نوشتن managemnet امنیت کارت جعبه & جعبه عقب کشیده، تلگراف کارت استفاده می شود برای کنترل و نظارت بر اطلاعات مانند وضعیت خودرو مطلب و خروج, وضعیت مانع دروازه و غیره. در همان زمان پردازش داده ها می تواند از مشتری به سرور نرم افزار و پایگاه داده سرور منتقل، جای برنامه های بزرگ و پیچیده مورد نیاز. پارکینگ سیستم مدیریت عملکرد قدرتمند پردازش داده ها است.

 card dispenser CRT-591-N