توجه داشته باشید برای استفاده از کارت خوان درج

card reader

توجه داشته باشید برای استفاده از کارت خوان درج

اطمینان حاصل کنید که قبل از نگهداری قطع برق متوقف شود تا از آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود.

نفت به طور چشمگیری بر عملکرد کارت خوان تاثیر می گذارد، لطفا دستگاه را از جاذب نفت نگه دارید

چسب.

روش ارسال داده فعال / غیرفعال برای خواندن کارت مغناطیسی طراحی شده است

روش خواندن کارت مغناطیسی تنظیم: خواندن هنگام قرار دادن یا کشیدن، تنظیم حالت خواندن در

نسخه ی نمایشی.

هر چیزی را از سر مغناطیسی و کابل آن نگه دارید.

جهت قرار دادن کارت IC: زمانی که کارت از جلو وارد می شود، تراشه IC چهره به بالا، پایان با

تراشه IC مدل

جهت قرار دادن کارت مغناطیسی: نوار مغناطیسی رو به پایین و نگه داشتن آن به دیوار