توجه داشته باشید برای استفاده از سیم کارت دوا CRT 720

توجه داشته باشید برای استفاده ازسیم کارت دواCRT-720

1. قطع برق قبل از عملیات تعمیر و نگهداری

2 منع افزونه گرم (وصل و جدا با قدرت)

3 برای اتصال حذف بهره برداری از دستگاه در ابتدا کابل برق قطع و سپس قطع اتصال کابل

4 اگر ماشین حال قدرت دوباره، مورد نیاز عملیات راه اندازی و راه اندازی زیر توصیه می شود راه:

انتقال کارت به کارت آیسی موقعیت و تنظیم

5. کارت آپلود و دانلود عملیات:

هنگامی که فشار دادن دکمه آپلود/دانلود پایین کارت را به سمت بالا حرکت می کند و یا رو به پایین، از جنبش کارت را متوقف خواهد کرد وقتی که دکمه انتشار. جنبش مجبور خواهد شد توقف زمانی که کارت در حال حاضر در موقعیت عملیات سیم کارت.

6. کارت جهت گیری: نگه داشتن زاویه چمفر در سمت چپ و نیز تراشه های سیم در صورت به سمت بالا باقی می ماند. مطمئن شوید درب جمع کننده در محل است. (بستن درب استکر و قلاب یا قفل قفل)

7. کارت جهت استکر: درب باز استکر و فشار کارت دکمه دانلود به کارت سینی حرکت می کند. حجم بارگذاری کارت توسط موقعیت کارت سینی تصمیم گرفته است. کارت حداکثر حجم بارگیری 150 picecs (0، 76 میلی متر) است. مطمئن شوید درب استکر نزدیک و قلاب است.

8 اگر میزبان سیستم موفق به اتصال سیم کارت خوان, لطفا راه اندازی دستگاه

SIM card dispenser CRT-720