کارت خوان CRT-310

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CRACKER

Motorized Card Reader CRT-310

برنامه های کاربردی:

ترمینال خود سرویس

دستگاه پرداخت شارژ خودکار خود

دستگاه تلوان اتوماتیک

دستگاه پرس و جو رسانه

سیستم پارکینگ

سیستم کنترل دسترسی