خالق تیم فروش شروع 2017 سفر کسب و کار خود را پس از سال نو چینی تعطیلات.

خالق تیم شروع سفر 2017 کسب و کار خود را پس از تعطیلات سال نو چینی.

20160422 玄 藏 之 路 合影 .JPG

20160423 沙丘 合影 .JPG