CREATOR از 20 فوریه به کار خود ادامه داد

CREATOR از 20 فوریه با سیاست های ملی و منطقه ای مجدداً کار خود را آغاز می کند تا تولید و عملیات را به روشی ایمن و منظم انجام دهد.

ما از تأخیر برخی سفارشات در این مدت عذرخواهی می کنیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد. از درک و حمایت شما سپاسگذاریم.

阿里巴巴111