سری CREATOR CARD READER و SERI DISPENSER

CREATOR در کتابچه راهنمای / موتورسواری کارت خوان / نویسنده، کارت تلگراف / صدور دستگاه برای سالهای متخصص است. لطفا به موارد محصول زیر مراجعه کنید:

`motorized card reader)B.png