غرفه: K04 کارت & پرداخت 2016 آسیا در طول 21 Apr.20 را در سنگاپور نمایشگاه

شنژن (خالق) Tech.Co.Ltd. andamp کارت های آینده شرکت می کند; پرداخت عادلانه آسیا 2016 در Apr.20 21 غرفه No.:K04 در مرکز نمایشگاه Suntec را در سنگاپور.
Andamp Add.:Suntec سنگاپور کنوانسیون؛ نمایشگاه مرکز 1 رافلز بلوار، شهر Suntec، سنگاپور 039593