نمایشگاه

خوان RFID: کتابخانه با استفاده از تکنولوژی RFID

کتابخانه مدیریت حجم کار، در حالی که دست و پا گیر، اما نیاز به بسیار بالا می تواند وجود داشته باشد اشتباه و در نتیجه، کمک می کند تا مدیریت کتابخانه ها خوان های RFID.
با استفاده از RFID خوان کتابخانه مدیریت، اصلی ترین از اجازه دهید هر این کتاب هستند با الکترونیکی برچسب دنگ حمل موزه در کتاب از کتابخانه، درب خوان های RFID می تواند به طور خودکار رکورد از zhiqian پرونده های مصنوعی از زمان استان شیعه کارآمد است که وام گرفتن است; در حالی که با استفاده از کتاب مدیریت خوان های RFID نیز می توانید کمک تجزیه و تحلیل کتابخانه که کتاب با استقبال و با توجه به این کتاب مقدمات تهیه پرونده.
خوان RFID با استفاده از می توانید بهبود مرتب سازی و قفسه کتاب، جستجو سطح اتوماسيون.