نمایشگاه

خوان RFID: مدیریت برق خودرو

در سال های اخیر مدیریت خودرو بيشتر و راحت تر شدن است و در حال حاضر، استفاده از تگ های الکترونیکی و RFID خواننده بهتر خودرو الکتریکی می تواند مدیریت.
اتومبیل های برقی در مدیریت شهر و بهره برداری به شرح زیر است: نشانه به مجوز نشانه دو رنگ آبی برای tricycles زرد مجوز برای خودروهای چهار چرخ نشانه تقسیم است. مهم نیست که چه نوع علائم مقابل خودرو شماره صفحه نصب شده بر روی اشیاء مکعب سیاه. این نوع تراشه الکترونیکی اطلاعات نشانه تمام اطلاعات ذخیره شده در تراشه خودرو خودرو اطلاعات سفر از طریق تراشه به ارسال سیستم مدیریت پس زمینه، به مدیریت آسان است. دستی خوان های RFID با استفاده از اطلاعات الکترونیکی خودرو می توانید بخوانید.
با استفاده از تگ های RFID و RFID خوانندگان شما پشتیبانی بهتری برای مدیریت خودرو الکتریکی ارائه می کنند.