تاریخچه

2009.12 خالق No.152 شنژن بالای 500 متوسط اندازه تصدی قرار گرفت

2009.11 خالق رو اختراع ثبت شده برای موتور کارت خوان ضد skimming و ضد ماهیگیری تابع

2009.6 CRT-284/CRT-288/388 کارت خوان کردم گواهینامه EMV

2009.3 CRT-350 خوان موتور کردم گواهینامه EMV

2008.12 خالق مفتخر به عنوان سلام فن آوری بنگاه ملت شد.

2008.11 خالق ترویج خوان موتور کم هزینه CRT-388 برای صنعت بازی

2،008. 10 خالق آیسی کارت و دستگاه مجوز تولید کردم

2008.8 CRT-350 خوان موتور منتقل م

2007.12 3 در 1 خوان ثالث محصول اتصال رسیدن ملت شماره ثبت اختراع

2007.11 ماژول بهار-تماس با ما "رسیدن ملت ثبت اختراع

2006.11 سوار انتقال دنده با ساختار همزمان در هر دو طرف از خوان رسیدن"ملت ثبت اختراع

2006.11 3 در 1 ریدر کارت موتور رسیدن گواهینامه EMV

2006.9 CRT 3XX مدل برای عملیات کارت آیسی تشخیص PBOC2.0 گذشت

2005.11 پیچ دستگیره برای تنظیم فاصله "رسیدن ملت ثبت اختراع

خارج کردن قفل کارت 2005.8 و خودرو توسط انتشار برای کارت خوان "رسیدن ملت ثبت اختراع

2005.5 کرم-کرم موتور کارت خوان"رسیدن ملت ثبت اختراع

گودی 2005.1 برای کارت خوان "رسیدن ملت ثبت اختراع

2004.6 خالق شنژن چین ستاد صنعت ارتباطات پیوسته و کردم عضو گواهی

2003.8 شنژن خالق به عنوان شرکت شنژن پیشرفته توسط دولت شنژن مفتخر شد.

2003.4 شنژن خالق گواهی از Hi-tech صنعت انجمن عضو شدم

2003.2 جدید مدل آیسی کارت حامل دالی مفتخر است حق ثبت اختراع جدید مدل کاربردی

2003.1 جدید مدل آیسی کارت تماس مفتخر است حق ثبت اختراع جدید مدل کاربردی

2002.7 شنژن خالق فن آوری شرکت، محدود کردم گواهینامه ISO 9001

2002.2 CRM---سیستم مدیریت ارتباط مشتری شروع به استفاده از.